• Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Mobilite Çağrısı 30 Nisan 2021 tarihi itibarıyla açılmıştır.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Mobilite Çağrısı aşağıda belirtilen bilgi ve koşullar çerçevesinde 30 Nisan 2021 tarihi itibarıyla açılmıştır.

 • Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Çağrıları Açıldı - Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) | Balıkesir, Çanakkale


  Başvuru Yeri

  1. Başvurular, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı web sitesinde bulunan Program Portalı uygulaması üzerinden çevrim içi olarak alınacaktır.

 • Başvuru Aşamaları

  2. Başvurular, duyuru ekinde yer alan çağrı takvimi dâhilinde ön başvuru ve kesin başvuru aşamalarının tamamlanması suretiyle alınacaktır. Çağrı takviminde yer alan bitiş tarihleri, ilgili gün sonunu (23:59) kapsamaktadır.

 • Başvuru Sahibi, Yetkilendirme, Ar-Ge Yüklenicisi ve Paydaşa İlişkin Koşullar

  3. Çağrı kapsamında sadece Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri başvuruda bulunabilecektir.

  4. Başvuru işlemleri Program Portalı üzerinden, firmalar adına yetkilendirilmiş gerçek kişiler tarafından yürütülecektir. Gerçek kişilerin firmalar adına yetkilendirme işlemleri, 31/5/2018 tarihli ve 30437 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinin 5 inci maddesinde sayılan ve örneği Program Portalı’nın Dokümanlar sayfasında bulunan yetkilendirme belgeleri esas alınarak yürütülecektir.

  İbrazı zorunlu yetkilendirme belgelerinin ıslak imzalı suretleri oluşturulduktan sonra bu belgelerin elektronik olarak taranmış hallerinin, başvuru sahibine ait geçerli bir e-imza sertifikasıyla girişi yapılmış, KEP adresleri üzerinden Bakanlığın ilgili birimi olan Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne ait “sanayiveteknolojibakanligi.tesvikuygulama@hs01.kep.tr” KEP adresine iletilmesi gerekmektedir. Yetkilendirme usulüne dair detaylı açıklamaya bağlantı aracılığıyla ulaşılabilir.

  Ön başvurunun onaylanabilmesi için yetkilendirme işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. E-TUYS sisteminde ilgili firma adına süresi devam eden yetkilendirmesi bulunan gerçek kişilerin ayrıca yetkilendirme işlemi yapması gerekmemektedir.

  5. Yatırım projesinin TÜBİTAK desteklerine konu olabilecek faaliyetleri içeren Ar-Ge kısmı için yatırımcı, Ar-Ge faaliyetlerinin tamamını veya bir kısmını yürütmek üzere bir veya daha fazla Ar-Ge yüklenicisiyle ortaklı Ar-Ge projesi sunabilir. Ar-Ge faaliyetlerinin tamamını başvuru sahibi firma dışındaki bir veya daha fazla Ar-Ge yüklenicisi gerçekleştirecekse; projenin Ar-Ge kısmı, Ar-Ge yüklenicileri tarafından ortaklı Ar-Ge projesi olarak hazırlanabilir. Projenin Ar-Ge faaliyetleri haricindeki üretime yönelik yatırım faaliyetlerini yatırımcının yürütmesi gerekmekte olup projeye ilişkin Bakanlığın muhatabı yatırımcıdır.

  6. Bir veya daha fazla Ar-Ge yüklenicisiyle ortaklı Ar-Ge yapmayı öngören yatırım projeleri için, her bir Ar-Ge yüklenicisi adına Ar-Ge başvuru formlarını tamamlayacak gerçek kişinin/kişilerin de 4 üncü maddede sayılan usulle, ilgili Ar-Ge yüklenicisi adına yetkilendirmesinin yapılmış olması gerekir. Ön başvurunun onaylanabilmesi için Ar-Ge yüklenicileri adına yapılması gereken yetkilendirme işlemlerinin tamamlanmış olması gerekmektedir.

  7. Program kapsamında desteklerden yararlanacak yatırımcının, ürün hakkında teknik yönlendirme kapasitesi bulunan ve/veya ürünü satın alma talebine sahip olan bir veya daha fazla proje paydaşı ile iş birliği yapması beklenir. Başvuru sahibi, proje paydaşının temel ürünü satın almaya ilişkin iradesi ve niyetini belirttiği niyet mektubunu veya paydaş ile imzaladıkları uzlaşı protokolünü, kesin başvuru aşamasında Program Portalı’na yükleyebilir. Bu belgeleri sunamayanlar ise, proje paydaşının sağlayacağı katkıya dair destekleyici sair bilgi ve belgeleri de kesin başvuru esnasında Program Portalı’na yükleyebilir.

 • Yatırım Projesine İlişkin Asgari Koşullar

  8. Çağrı kapsamında, sadece duyuru ekinde yer alan Mobilite Çağrısı Kapsamındaki Öncelikli Ürün Listesi’nde yer alan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) kodlarına sahip ve/veya ürün veya üretim teknolojisi açısından yenilikçi teknoloji alanlarına yönelik ürünlere ilişkin yatırım projeleri için başvuruda bulunulabilir. Ürün listesinde yer alan GTİP kodları 2019 yılı tanımına göre belirlenmiş olup, güncellenen kodlar için 2019 yılı eşleniği dikkate alınacaktır.

  9. Çağrı kapsamında başvurusu yapılan yatırım projelerinin büyüklüğü (proje kapsamında öngörülen Ar-Ge ve üretime yönelik yatırım harcamalarının toplam tutarı) 10 Milyon TL’den az olamaz.

 • Ön Başvuru ve Ön Değerlendirme

  10. Başvurusu yapılan yatırım projeleri için Ar-Ge ihtiyacı bulunması durumunda, TÜBİTAK desteklerine konu olabilecek faaliyetleri içeren Ar-Ge kısmına ilişkin temel bilgilerin de ön başvuru kapsamında sunulması gerekmekte olup, projenin Ar-Ge ve üretime yönelik yatırım süreçleri bir bütün olarak, ön değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

  11. Ön başvuru süreci içerisinde sunulan bilgilerin incelenmesi neticesinde, bu duyuru metninin 3, 8, 9 ve 10 uncu maddelerinde yer alan koşulların sağlanmadığının anlaşıldığı durumda başvuru sahibine eksikliklerin giderilmesi için bilgilendirme yapılacaktır. Eksikliklerini, bildirilen süre içerisinde tamamlamayan başvuru sahiplerinin ön başvuruları onaylanmayacak olup başvuru sahipleri kesin başvuruda bulunma hakkını kaybedecektir. Ön değerlendirme neticesinde ön başvurusu uygun görülen başvuru sahipleri, kesin başvuru aşamasına devam edebilecektir.

 • Kesin Başvuru Koşul ve Aşamaları

  12. Kesin başvuru süresi içerisinde, Ar-Ge desteği talep eden firmaların ilgili TÜBİTAK destek programı kapsamında Ar-Ge sürecine ilişkin Ar-Ge destek formlarını, Program Portalı üzerinden yapılan yönlendirmeyle eksiksiz olarak tamamlamaları gerekmektedir. Projelerin Ar-Ge kısmı için öngörülen tamamlama süresi 36 aydan fazla olamaz. TÜBİTAK destek programına ilişkin esaslar, Program Portalının dokümanlar sayfasında yer almaktadır.

  13. Kesin başvuru süresi içerisinde, KOBİ vasfı taşıyan ve KOSGEB desteklerinden yararlanmak isteyen firmaların, üretime yönelik yatırım süreci faaliyetlerinin net olarak ayrıştırılabilen ve ilgili mevzuat kapsamında desteğe konu edilebilecek kısmı için KOBİ destek formlarını, Program Portalı üzerinden yapılacak yönlendirmeyle eksiksiz tamamlamaları gerekmektedir. Yatırım projesinin KOSGEB desteklerinden yararlanması talep edilen kısmı için öngörülen tamamlama süresi 8 ila 36 ay arasında olmak zorundadır. KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı’na ilişkin esaslar, Program Portalının dokümanlar sayfasında yer almaktadır.

  14. Üretime yönelik yatırım süreci faaliyetlerinin KOSGEB tarafından desteklenmeyecek olan kısmı için firmalar, 2012/3305 sayılı Karar hükümleri çerçevesinde Stratejik Yatırımların Teşviki uygulaması kapsamında veya 50 Milyon TL ve üzerinde sabit yatırım tutarına sahip projeler için 2016/9495 sayılı Karar hükümleri çerçevesinde Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında teşvik belgesi düzenlenmesi için talepte bulunabilecektir. Kesin başvuru süresi içerisinde yatırım teşvik belgesi kapsamında desteklenmesi talep edilen faaliyetlere ve talep edilen desteklere ilişkin bilgilerin Program Portalına girilmesi gerekmektedir.

  15. Bu duyuru metninin 12, 13 ve 14 üncü maddeleri kapsamında talep edilen bütün destekler ve ilgili tüm proje faaliyetlerini kapsayacak şekilde çağrı duyurusunun ilgili dokümanlar bölümünde yer alan formatta, Proje Fizibilitesi’nin ve Fizibilite Veri Dosyası’nın kesin başvuru süresi içerisinde elektronik ortamda Program Portalı’na yüklenmesi gerekmektedir. Proje Fizibilitesi ve Fizibilite Veri Dosyası’nın Program Portalı’nın Dokümanlar sayfasındaki rehberler dikkate alınarak hazırlanması gerekmektedir. Proje kapsamında bir veya daha fazla Ar-Ge yüklenicisiyle iş birliği yapılması durumunda, kesin başvuru aşamasında, başvuru sahibiyle Ar-Ge yüklenicileri arasında imzalanmış Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Paylaşımı Protokolü’nün de elektronik ortamda Program Portalı’na yüklenmesi zorunludur.

 • Bağımsız Değerlendirme Raporu

  16. Kesin başvurunun tamamlanmasını müteakiben detaylı değerlendirme süreçleri başlatılacaktır. Değerlendirme faaliyetlerine devam edilebilmesi için Bakanlık tarafından atanan yetkilendirilmiş bağımsız danışmanlık firmasınca hazırlanacak Bağımsız Değerlendirme Raporu’nun çağrı takviminde öngörülen süre içerisinde elektronik ortamda Program Portalı’na yüklenmesi gerekmektedir. Bağımsız Değerlendirme Raporu’nun hazırlanması sürecinde yetkilendirilmiş danışmanlık firmasıyla sözleşme imzalamayan ve/veya gerekli iş birliğini yapmadığı tespit edilen yatırımcıların proje başvuruları reddedilmiş kabul edilerek değerlendirme dışı bırakılacaktır.

  17. Bağımsız Değerlendirme Raporu için, bağımsız danışmanlık hizmet bedeli, yatırımcının KOBİ olması durumunda 35.960 TL + KDV, büyük ölçekli işletme olması durumundaysa 50.950 TL + KDV’dir. Bu bedel yatırımcı tarafından ödenir. Başvuru kapsamında Bağımsız Değerlendirme Raporu’nun Program Portalı’na yüklendiğinin kendisine bildirilmesini müteakiben yatırımcı, 7 gün içerisinde ataması yapılan bağımsız danışmanlık firmasına danışmanlık hizmet bedelini öder. Söz konusu ödemenin süresinde yapılmaması halinde proje başvurusu reddedilmiş kabul edilerek, başvuru değerlendirme dışı bırakılacaktır.

 • Değerlendirme Sürecinde Çağrıya Uygun Olmadığı Tespit Edilen Başvurular

  18. Yatırım projelerinin, Komite değerlendirmesine sunulması öncesinde yapılan detaylı incelemelerde, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliği ve/veya çağrı planında yer alan koşulları sağlayamadığı tespit edilen başvurular, Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından değerlendirme dışı bırakılır. Genel Müdürlük tarafından bu madde hükümlerine göre projesi değerlendirme dışı bırakılan başvuru sahipleri, kararın kendilerine tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde Genel Müdürlüğe itirazda bulunabilir. Bu kapsamda yapılan itirazlar, Genel Müdürlük tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

 • Program Komitesi Değerlendirmesi

  19. Detaylı incelemenin tamamlanmasını müteakiben çağrı kapsamındaki yatırım projeleri Program Komitesi değerlendirmesine sunulacaktır.

  20. Değerlendirme sürecinde, başvuru sahibi ile proje paydaşı arasındaki iş birliği, Komitenin değerlendirmesinde bir puanlama kriteri olarak dikkate alınır. Komite, projenin paydaş eşliğinde yürütülmesi koşulu ile destek kararı verebilir. Bu durumda, başvuru sahibinin proje kapsamında belirlediği paydaş(lar) ile aralarındaki iş birliğine dair uzlaşı protokolü ve paydaş beyan formu sunması gerekir.

 • Diğer Hususlar

  21. Öngörülen başvuru ve değerlendirme süreleri ihtiyaç duyulması halinde, ilgili sürenin bitiminden önce çağrı duyurusu sayfasında ilan edilmek suretiyle uzatılabilecektir.

  22. Çağrı sürecinde ve desteklerin sağlanması sürecinde kullanılacak form ve formatlar çağrı duyurusunun ilgili dokümanlar bölümünde yer almaktadır.

2021 yılında açılması planlanan diğer çağrılara ilişkin öngörülen program ve ürün listeleri de aşağıda sunulmaktadır.


2021 Yılına İlişkin Çağrı Planlaması


2021 yılında açılması planlanan çağrılara ilişkin bilgiler ve bu çağrılar kapsamında yer alması öngörülen öncelikli ürünlere ilişkin bilgiler aşağıda sunulmaktadır.


Çağrı AdıÖngörülen Çağrı Açılış Dönemi
Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrısı (Makine Sektörü ve Kritik Hammaddelerden Seçilen Ürünler)Mayıs 2021
Sağlık ve Kimya Ürünleri Çağrısı (Eczacılık, Tıbbi Cihaz ve Kimya Sektörlerinden Seçilen Ürünler)Haziran 2021
Dijital Dönüşüm Çağrısı (Elektronik, Elektrikli Teçhizat ve Makine Sektörlerinden Seçilen Ürünler)Ağustos 2021

Çağrılar Kapsamında Öngörülen Ürün Listeleri

 

 

Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrısı Öngörülen Ürün ListesiGümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) Kodlarına Göre Ürünler

#

GTİP Kodu

GTİP Tanımı

1

250300100000

Ham veya rafine edilmemiş kükürt

2

251990100011

Magnezyum oksit; saf

3

251990100012

Magnezyum oksit; saf olmayan

4

261710000000

Antimuan cevherleri ve zenginleştirilmiş antimuan cevherleri

5

380190001000

Metalo; grafitik bileşikler halindeki karbonlar/diğerleri

6

380190009000

Esası hamur, blok, levha/diğer yarı; mamul grafit/diğer karbon olan müstahzarlar

7

740311001000

Rafine edilmiş elektrolitik bakırdan katotlar ve katot parçaları

8

740311009000

Rafine edilmiş diğer bakırdan katotlar ve katot parçaları

9

740710000013

Rafine edilmiş bakırdan çubuklar

10

740911000014

Rafine edilmiş bakırdan şeritler; rulo

11

741110100000

Rafine edilmiş bakırdan düz olan ince ve kalın borular

12

741991009000

Bakırdan döküm, kalıba dökülmüş, presle şekillendirilmiş veya dövülmüş diğer eşya

13

750210001000

Mond ve alaşımsız katot nikel

14

750890009019

Nikelden diğer eşya

15

760612110000

Aluminyum alaşımlarından içecek kutularının gövdelerinin imalinde kull. sac, levha şerit; kare/dikdörtgen,kalınlık>0.2mm

16

760612990000

Aluminyum alaşımlarından sac, levha şerit; kare/digdörtgen, kalınlık >= 6mm

17

760719900000

Aluminyumdan yapraklar ve şeritler; mesnetsiz, 0.021mm <=kalın < 0,2 mm

18

780110000000

Rafine edilmiş kurşun

19

780199900000

İşlenmemiş diğer kurşun

20

790111001011

İşlenmemiş elektrolitik olan külçe çinko; ağırlık = >% 99, 99

21

790112101011

İşlenmemiş elektrolitik olan külçe çinko; %99, 95=

22

790112101012

İşlenmemiş elektrolitik olmayan külçe çinko; %99, 95 =

23

790112109000

Diğer işlenmemiş alaşımsız çinko; %99, 95 =

24

790112301000

Külçe çinko; %98, 5 =

25

790120000000

Çinko alaşımları

26

820770370012

Metal işlemeye mahsus makinaların frezelemeye mahsus elmastan veya aglomere edilmiş elmastan iş gören kısımları

27

820810000000

Metal işleyen mekanik makine ve cihazlar için bıçaklar ve kesici ağızlar

28

830120000000

Nakil vasıtalarında kullanılan türden kilitler

29

841320009000

Diğer yerlerde elle kullanılan sıvı pompalar

30

841330209000

Diğer yerlerde kullanılan içten yanmalı motorlar için enjeksiyon pompaları

31

841370519000

Diğer yerlerde kullanılan tek kademeli, çarkı tek girişli, yekpare gövdeli,radyal akışlı pompa; çıkış ağzı çapı>15 mm.

32

841370759000

Diğer yerlerde kullanılan çok kademeli,radyal akışlı pompalar; çıkış ağzı çapı>15 mm.

33

841410259000

Diğer yerlerde kullanılan döner pistonlu, kayar kanatlı döner, moleküler ve ruts tipi pompa

34

841430209000

Diğer yerlerde kullanılan soğutma cihazları için kompresör; gücü =<0, 4 kW

35

841430819000

Diğer yerler için soğutma cihazlarında kullanılan hermatik/yarı hermetik kompresör; gücü > 0, 4 kW

36

841459259000

Diğer yerlerde kullanılan eksenel (aksiyal) fanlar

37

841459359000

Diğer yerlerde kullanılan santrifüjlü fanlar

38

841480119000

Diğer yerlerde kullanılan tek kademeli turbo kompresör

39

841480199000

Diğer yerlerde kullanılan çok kademeli turbo kompresör

40

841480229000

Diğer yerlerde kullanılan pistonlu kompresör; monometre basıncı =<15 bar, debisi =< 60 m3/h

41

841510900011

Klima; pencere/duvar/tavan/zemine sabitlenecek, tek bir gövde, ayrı elemanlı(split-sistem), değişken debili (VRF)

42

841582009000

Diğer yerler için soğutma üniteli klimalar

43

841590009002

Klima cihazı split sistemlerinin dış üniteleri (değişken debili (VRF)) (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar HARİÇ)

44

841590009012

Split sistemlerin iç üniteleri (klima cihazlarının) (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç)

45

841590009019

Klima cihazlarının diğer aksam ve parçalar (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç)

46

841780300000

Seramik ürünlerin fırınlanmasına mahsus fırınlar ve ocaklar; elektriksiz

47

841869001000

Kondenserleri ısı değiştiricisi fonksiyonu gören kompresörlü üniteler

48

841932000000

Ağaç, kağıt hamuru, kağıt/kartonlar için kurutucular

49

841950800000

Isı değiştiricilerin (eşanjörler) diğerleri

50

841960000000

Hava/diğer gazları sıvılaştırmaya mahsus makineler

51

841981200011

Kahve ve diğer sıcak içecekleri yapmaya mahsus perkolatör ve diğer elektrikli cihazlar

52

841989989019

Isı değişikliği yoluyla maddelerin işlenmesi için diğer makine, tesis ve cihazlar

53

842129800011

Sıvıların filtre edilmesine veya arıtılmasına mahsus diyalizörler

54

842139851000

Gazların filtre edilmesi veya arıtılmasına mahsus diğer makine ve cihazlar; sivil hava taşıtları için

55

842139859000

Gazların filtre edilmesi veya arıtılmasına mahsus diğer makine ve cihazlar

56

842199900019

Santrifüjler ile sıvıların/gazların fiItre edilmesine/arıtılmasına mahsus makina ve cihazlarin diğer aksam ve parçaları

57

842230000000

Şişe, kutu, çuval vb. doldurma, kapama, mühürleme, etiketleme, kapsülleme, içecekleri gazlandırma makineleri

58

842240000000

Diğer paketleme veya ambalajlama makinaları (ısı ile büzerek ambalajlamaya mahsus makinalar dahil)

59

842290900011

Diğer paketleme/ambalajlama makinelerine ait aksam ve parçalar

60

842641009000

Lastik tekerlekli kendinden hareketli diğer makine ve cihazlar

61

842710100000

Elektrik motorlu kendinden hareketli forklift ve diğer yük arabaları; kaldırma yüksekliği=>1 m.

62

842710900000

Elektrik motorlu kendinden hareketli forklift ve diğer yük arabaları; kaldırma yüksekliği<1 m.

63

842720190000

Kendinden hareketli diğer forklift ve yük arabaları; kaldırma yükseklik=>1 m.

64

842839909000

Diğer kullanımlar için diğer sürekli hareketli diğer elevatör ve konveyörler

65

842840000000

Yürüyen merdiven ve yürüyen platformlar

66

842860000000

Teleferikler, telesiyejler ve teleskiler; fünikülerler için çekiş mekanizmaları

67

842890710000

Zirai traktörlere takılmak için özel imal edilmiş yükleyici

68

842890909000

Sivil hava taşıtlarında kullanılmayan diğer kaldırma vb.makina ve cihazlar

69

842930000000

Skreyperler

70

842952100000

Kulesi 360 derece dönebilen ekskavatörler

71

843351000021

Biçer döverler; kendinden hareketli, biçme ağzı genişliği 2 m'yi geçen

72

843359110000

Kendinden hareketli silaj makineleri

73

843359850011

Pamuk hasat makinaları; kendinden hareketli

74

843360000011

Meyve ve sebzeleri ağırlık ve büyüklüklerine göre ayıran makine ve cihazlar

75

843920000000

Kağıt/karton imaline mahsus makine ve cihazlar

76

844110709000

Kağıt kesme makinaları; fotoğrafçılık duşında kullanılanlar

77

844140000000

Kağıt hamuru, kağıt/kartondan kalıpla eşya imaline mahsus makineler

78

844180000019

Kağıt hamuru, kağıt, karton işleyen diğer makine ve cihazlar

79

844399100000

Baskı makinasının birleştirilmiş elektronik aksam, parçası

80

844399909000

Diğer maddeler üzerine baskı yapan makinanın diğer maddelerden aksam, parçası

81

844400100000

Dokumalık, sentetik/suni lif ekstrüzyonu için makine ve cihazlar

82

844400900000

Dokumalık maddeler için tekstüre, çekme, kesme makine ve cihazları

83

844511000000

Dokumalık elyafın hazırlanması için karde makineleri (tarak makineleri)

84

844512000000

Dokumalık elyafın hazırlanması için tarama makineleri (penyöz)

85

844513000000

Şerit halindeki lifleri uzatan, büken ve iplik taslağı haline getiren makineler

86

844519009019

Dokumaya elverişli elyafın hazırlanmasına mahsus diğer makineler

87

844520000011

Open - end eğirme makinaları

88

844520000012

Ring eğirme makineleri

89

844520000019

Dokumaya elverişli lifleri eğirmeye mahsus diğer makineler

90

844530000000

Dokumaya elverişli lifleri katlama veya bükmeye mahsus makinalar

91

844540000019

Dokumaya elverişli lifleri bobinleme ve çilelemeye mahsus diğer makineler

92

844621000000

Dokuma makinesi (tezgahlar); motorlu, mekikli, kumaş genişliği>30cm.

93

844630000000

Dokuma makineleri (tezgahlar); mekiksiz, kumaş genişliği> 30 cm.

94

844711000012

Sanayi tipi yuvarlak (dairevi) örgü makinaları; silindir çapı<=165mm

95

844712000012

Sanayi tipi yuvarlak (dairevi) örgü makinaları; silindir çapı>165mm

96

844720200012

Sanayi tipi düz örgü makineleri

97

844720800000

Diğer çözgülü örgü makineleri

98

844790000011

İşleme makineleri

99

844790000019

İplik ,tül,dantela,file,püskül,ponpon imaline mahsus diğer makina ve cihazlar

100

844851900011

Örgü makinelerine ait iğneler

101

844859000019

Örgü, dikiş, trikotaj makinelerinde kullanılan diğer aksam; parçalar

102

844900001000

Şekilli/parça halinde keçe/dokunmamış mens.imal, finisaj makineleri, keçeden şapka imaline mahsus mak., şapka kalıpları

103

845210190000

Ev tipi dikiş makineleri,sadece düz dikiş yapan motorlu, motorsuz ve başları; diğerleri

104

845221000000

Otomatik üniteli dikiş makineleri

105

845229000000

Diğer dikiş makineleri

106

845521000012

Bandaj ve vagon tekerleklerine mahsus hadde makineleri(Sıcak ve kombine haldeki sıcak ve soğuk hadde)

107

845522000000

Soğuk hadde makineleri

108

845710900000

Metal işlemeye mahsus diğer işleme merkezleri

109

845730100000

Nümerik kontrollü çok istasyonlu transfer tezgahları

110

845811200000

Nümerik kontrollü yatay tornalama merkezleri

111

845811800019

Nümerik kontrollü, metal işlemeye mahsus yatay diğer metal işleyen torna tezgahları

112

845891800000

Nümerik kontrollü diğer torna tezgahları

113

846210100019

Nümerik kontrollü kalıpta dövme tezgahları ve çekiçleri

114

846693600000

84.56 ila 84.61 pozisyonlarındaki diğer makinalara ait aksam, parça ve aksesuar

115

846729200000

Harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışabilen kendinden elektrik motorlu diğer el aletleri

116

846729510000

Elle kullanılan köşe taşlayıcılar (Kendinden elektrik motorlu)

117

846729850000

Harici bir güç kaynağı ile çalışan kendinden elektrik motorlu diğer el aletleri

118

846781000000

Zincirli testereler

119

847710000000

Enjeksiyon makinaları; kauçuk/plastik eşya işlemeye veya imaline mahsus

120

847910000019

Bayındırlık, inşaat vb. işlerde kullanılan diğer makine ve cihazlar

121

847930900000

Ağaç/mantar işlemeye mahsus diğer makine ve cihazlar

122

847982000000

Karıştırma, yoğurma, kırma, öğütme, homojenleştirme vb. makineleri

123

847989300000

Hidrolik maden direkleri (hareketli)

124

848041000000

Metaller/metal karbürler için enjeksiyon/basınçlı döküm kalıpları

125

848071000000

Kauçuk/plastik maddeler için enjeksiyon/basınçlı döküm kalıpları

126

848120900000

Pnömatik güç transmisyon kontrol valfları

127

848180400000

Pnömatik tekerlek ve iç lastik için valflar

128

848180630000

Çelikten sürgülü valflar

129

848180730000

Çelikten globe (stop) valflar

130

848180790000

Diğer maddelerden globe (stop) valflar

131

848180870000

Diyafram valflar

132

848180990019

Borular, kazanlar, tanklar, depolar vb diğer kaplar için diğer musluklar, valfler (vanalar) ve benzeri cihazlar

133

848210100012

Bilyeli rulmanlar; 9mm

134

848210900012

Bilyeli rulmanlar; 52mm

135

848220000000

Konik makaralı rulmanlar (konik bilezik ve makara grupları dahil)

136

848230000000

Fıçı makaralı rulmanlar

137

848240000000

İğneli rulmanlar

138

848250000000

Silindirik makaralı rulmanlar

139

848280000000

Kombine haldeki bilyeli ve konik makaralı diğer rulmanlar

140

848330809000

Diğer kullanım için mil yatakları

141

848340519012

Diğer kullanım için otomatik kumandalı dişli kutular

142

848350800012

Kasnaklar; diğer maddelerden

143

848390899019

Diğer metallerden dişli çarklar, zincir dişliler ve diğer transmisyon elemanları (diğer kullanım için)

144

848620000000

Yarı iletken tertibatın veya elektronik entegre devrelerin imaline mahsus makine ve cihazlar

145

852351900000

Sesleri ve diğer fenomenleri kaydetmeye mahsus yarı iletken katı hal kalıcı depolama aygıtları; kayıt yapılmış

146

930120000000

Roket fırlatıcı, alev-alıcı, el bombası atıcıları; torpil tüpleri

147

930630101000

Harp silahlarının (hafif makineli tabancalar) ait aksam, parça

148

930630300000

Harp silahlarına ait olan diğer mühimmat

149

930690100000

Harp silahlara ait mermiler ve mühimmatYenilikçi Teknoloji Alanlarına Göre Ürünler

Servo Teknolojileri

Lineer servo motor

Seri/paralel elastik eyleyiciler

Değişken esnekliğe sahip eyleyiciler

Akım tabanlı kuvvet kontrolüne yönelik eyleyiciler

Doğadan esinlenen (bio-inspired) eyleyiciler

Yüksek hassasiyete, yüksek verimliliğe sahip servo eyleyiciler

Robotik ve Otomasyon Sistem Bileşenleri

Veri toplama kartı

Gerçek zamanlı işletim sistemi

Kablo tahrikli sistemler

Ortam şartlarına uyumlu hassas/güçlü/esnek/eksik tahrikli tutucular (pnömatik, servo, hidrolik)

Eklemeli İmalat Makineleri

Çeşitli kullanım alanlarına ve sektörlere yönelik üç boyutlu yazıcılar (sağlık sektörü hariç)

Hibrit imalat sistemleri

Mikro dövme tabanlı eklemeli sistemler

Mikro-nano boyutlarda eklemeli imalat sistemleri

Elektronik devre sistemlerinin eklemeli imalatı

Metal toz püskürtme yöntemiyle çalışan eklemeli imalat makineleri (minimum 800 x 800 mm hacminde üretim kapasitesinde parça üretebilmesi)

Entegre toz püskürtme ve lazer ergitme tabanlı eklemeli imalat sistemleri

Elektron ışın tabancası ve odaklama sistemi

Aynı anda birden fazla malzemeyi kullanarak serim yapabilen sistemler

10-50 mikron boyutlarında toz ve 20-40 mikron katman kalınlıklarında toz serme sistemleri

Toz serme sisteminde kullanılan dinamik odaklama özellikli galvo optik tarama sistemi

Kompozit malzeme kullanarak eklemeli üretim yapan sistemler

Toz geri dönüşüm ve filtreleme sistemleri

Otonom/Yarı Otonom Endüstriyel ve Hizmet Robotları

Ulaştırma altyapılarında insanların, eşyaların veya ticari ürünlerin taşınmasına yönelik yarı otonom veya otonom robotlar ve robotik sistemler

Gıda sektöründe, gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak zararlı, bozulmuş, son tüketim tarihi geçmiş ve benzeri gıdaları tespit edebilen yarı otonom veya otonom robotlar ve robotik sistemler

Gıda hijyeni sağlamaya yönelik başta et ürünleri olmak üzere robotik kesim teknolojileri

Dikey tarım uygulamalarına yönelik otomasyon sistemleri

Tarımsal sistemlerde ilaçlama, gübreleme, sulama, gibi örtü altı üretimlerle hasat, çapalama, ayıklama, ekim ve benzeri süreçlerde kullanılmak üzere yarı otonom veya otonom robotlar ve robotik sistemler

Diğer sektörlerde üretim sürecini kolaylaştıran, insan gücünü tamamlayan, riskleri ve maliyeti azaltan yarı otonom veya otonom robotlar ve robotik sistemler